Produktet

Cmimorja e produkteve kreditore

Kreditë: Kreditimi Rural i Kosovës është Institucion mikrokreditor i cili ju ofron kredi farmerëve, individëve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të Kosovës me qëllim të krijimit të të ardhurave, punësimit dhe zhvillimit ekonomik.  

• Kushtet për kredi:        

- Te jeni mbi moshën 18 vjeçare.

- Te zhvilloni aktivitet ekonomik  (per kredit per biznes).

- Te posedoni letërnjoftim apo ndonjë dokument tjetër valid te Republikes se Kosoves.

- Te plotësoni një aplikacion për kredi dhe ta dorëzoni në zyrat e KRK -së.

- Peng/kolateral ne pasurin e luajtshme apo garantues për shuma te vogla kredie.

• Përparësitë:

- Shumica e produkteve nuk kanë shpenzime administrative të dosjes.

- Kamata konkurruese

- Afate dhe kushte të volitshme të kredisë.

- Procedurë e shpejtë, pa burokraci dhe pa shpenzime shtesë.  

Per me shumë informata, Ju lutemi të vizitoni degen e KRK-se ne komunën e juaj.