Kredi një (1) sezonale për bujqësi dhe blegtori, me grejs period:

• Kredi një (1) sezonale për bujqësi dhe blegtori, me grejs period:

- Afatëgjatësia deri 12 muaj,

- Shuma e kredisë prej 300 deri 5,000 Euro,

- Nuk ka shpenzime administrative të dosjes,

- Me periudhë pushimi (greis periodë)

- Me anuitet fleksibil në funksion të të ardhurave të klientit