Analist-e Kreditor-e - Peje 19.03.2019
Pejë
*Emri dhe Mbiemri
*Numri personal
Ju lutem shkruani numrin e leternjoftimit tuaj
Gjinia
At least one answer is required
Data e lindjes
*Vendbanimi
Ju lutem shkruani adresen e banimit si dhe komunën ku jetoni
*Email
*Telefoni
*Ju lutem zgjedhni nivelin tuaj të edukimit
*Ju lutem shënoni emrin e Institucionit/Universitetit
*Ju lutem zgjedhni drejtimin e studimeve tuaja
*Sa keni njohuri të Gjuhës Angleze?
At least one answer is required
*Sa keni njohuri të përgjithshme në përdorimin e kompjuterit?
At least one answer is required
Ju lutem shkruani trajnimet apo kualifikimet tjera të cilat i posedoni:
*A keni përvojë paraprake në pozitë të ngjajshmë?
At least one answer is required
*A keni përvojë paraprake në shitje?
At least one answer is required
*Sa keni përvojë të punës në institucione financiare?
At least one answer is required
*Ju lutem listoni të paktën 3 përvojat e fundit të punës / praktikës:
Shënoni emrin e institucionit, qytetin, kohëzgjatjen dhe pozitën të cilën e keni mbajtur
Cilat janë pritshmëritë tuaja për pagë?
Shënoni shumën neto të pagës
*Ju lutem nese e njihni dike qe punon ne KRK shenoni emrin, mbiemrin dhe raportin tuaj me te?
*A posedoni patentë shofer validë (Kategoria B)?
At least one answer is required
*Nga keni dëgjuar për këtë mundësi të punësimit?
At least one answer is required
*Ju lutem të bashkangjitni CV-në tuaj
Kliko këtu për të bashkangjitur CV-në
Ju mund të ngarkoni vetëm PDF apo Word Document
Please upload the required document
*Unë pajtohem që informacioni mbi të dhënat personal i dhënë në aplikimin tim mund të përdoret për qëllime punësimi në KRK. Unë konfirmoj se informacioni i paraqitur në këtë aplikacion është i saktë.
At least one answer is required