Ambienti konkurrues

Rreth 60% e popullatës se Kosovës është rurale. Aktivitetet huadhenese të bankave komerciale janë shtuar mirëpo edhe me tutje përqindja e pjesëmarrjes së kredive bujqësore në portofolin e tyre mbetet i ulët. Ato janë të koncentruara në bizneset e mëdha dhe kryesisht në zonat urbane. Ne bazë te kësaj mund të konstatojmë se ofertat kreditore të bankave për e zonën rurale janë në disproporcion me kërkesën për kredi, prandaj KRK pretendon të përmbushë këtë zbraztësi. Mungesa e ofertës kreditore ka të bëjë me rrezikun e paragjykuar dhe me mungesën e profilizimit të aktiviteteve bujqësore dhe vështirësive me të cilat ballafaqohet ky sektor i ekonomisë ne rrethanat e tanishme.

Statistics

 • 0

  Number of clients served

 • 0

  Number of active clients

 • 0

  Active portfolio

 • 0

  Number of branches