Njoftim për përditësim të të dhënave

Të nderuar klientë,

Ju njoftojmë se kemi filluar me procesin e përditësimit të informatave të klientëve. Bazuar në legjislacionin në fuqi jemi të obliguar të bëjmë përditësimin e informatave të klientëve në mënyrë periodike.

Kreditimi Rural i Kosovës ju bënë ftesë klientëve që ju është dërguar SMS, të vizitojnë degën më të afërt për t’u informuar rreth përditësimit të informatave dhe dokumentet e nevojshme që nevojiten për të përditësuar/ konfirmuar informatat.

Dokumentet te cilat nevojiten për përditësim/ konfirmim të informatave janë:

  • Letërnjoftimi apo pasaporta valide nga Republika e Kosovës;
  • Dokument për verifikim të adresës (faturë e rrymës, ujit ose dokument tjetër që përmban adresën tuaj të banimit). Fatura duhet të jetë jo me e vjetër se 6 muaj.

Afati për përditësim të informatave nga klientët është 30 (tridhjetë) ditë kalendarike pas këtij njoftimi.

Ju faleminderit për bashkëpunim.

Kreditimi Rural i Kosovës