Procesi i kreditimit

 • 1
  Promovimi i ofertës kreditore

  Klientët informohen për shërbimet e KRK (Kreditmit Rural te Kosovës) nëpërmjet promovimit të analisteve kreditorë, broshurave dhe mediave elektronike.

 • 2
  Aplikimi për kredi

  Klienti plotëson dhe nënshkruan formularin e aplikimit në të cilin plotësohen të dhënat personale, shuma e kredise se kerkuar, afatgjatësia, sigurimi kredisë dhe historiku kreditor.

 • 3
  Analiza e kredisë

  Analisti kreditor pas pranimit të kerkesës për kredi, bën analizën kreditore me qëllim të percaktimit të kapacitetit të pageses së klientit. Poashtu analisti kreditor printon nga RKK (Regjistri i Kreditor i Kosovës, softueri i BQK-së) historikun kreditor të klientit. Analiza kreditore me pas i kalohet komitetit kreditor për analizë dhe vendim lidhur me kërkesën.

 • 4
  Vendimmarrja

  Komiteti kreditor bazuar në analizen kreditore dhe të dhenat e mbledhura merr vendim për aprovimin/refuzimin e kredisë.

 • 5
  Shpërndarja e kredisë

  Shpërndarja e kredisë bëhet pas aprovimit nga komiteti kreditor dhe plotësimit të kushteve të parapara në procedurat e KRK-së perfshirë kërkesat e specifikuara në vendimin e komitetit kreditor.

 • 6
  Kthimi i kredisë

  Kthimi i kredisë behet bazuar në skemën e kthimit të kredisë e cila është e bashkangjitur në marrëveshjen e kredisë. Kthimi/ pagesa e këstit bëhet në zyrat e degëve të KRK-së, ose në llogarinë e KRK-së në bankën përkatëse.

 • 7
  Monitorimi i kredisë

  KRK bën monitorimin e kredimarrësve për të verifikuar nëse financimi i klientit përkatës është në pajtueshmëri me kushtet e kredisë së tij/ saj.

Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve