Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Rahovec

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK me mision të ofroje shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall:

 K O N K U R S

Për rekrutim të Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Rahovec

 Përgjegjësitë:

 • Promovimi i ofertës kreditore,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat,
 • Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 18.04.2019 deri me dt. 24.04.2019. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë vetëm duke plotësuar aplikacionin në linkun:  http://krk-ks.com/vendepune/job-list?id=571

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

 Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroje mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

Pjesëmarrja në Panairin i Punës që është organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK), në Komunën e Mitrovicës dhe Zyra Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)

Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Kaçanik

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK me mision të ofroje shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall:

 K O N K U R S

Për rekrutim të Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Kaçanik

 Përgjegjësitë:

 • Promovimi i ofertës kreditore,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat,
 • Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 11.04.2019 deri me dt. 17.04.2019. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë vetëm duke plotësuar aplikacionin në linkun:  http://krk-ks.com/vendepune/job-list?id=570

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

 Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroje mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

Pjesëmarrja në Panairin i Punës që është organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK), në Komunën e Pejës dhe Zyra Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ

Pjesëmarrja në Panairin i Punës që është organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK), në Komunën e Pejës dhe Zyra Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ

Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Vushtrri

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK me mision të ofroje shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall:

 K O N K U R S

Për rekrutim të Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Vushtrri

 Përgjegjësitë:

 • Promovimi i ofertës kreditore,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat,
 • Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 29.03.2019 deri me dt. 04.04.2019. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë vetëm duke plotësuar aplikacionin në linkun: http://krk-ks.com/vendepune/job-list?id=567

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

 Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroje mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Klinë

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK me mision të ofroje shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall:

 K O N K U R S

Për rekrutim të Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Klinë

 Përgjegjësitë:

 • Promovimi i ofertës kreditore,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat,
 • Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 29.03.2019 deri me dt. 04.04.2019. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë vetëm duke plotësuar aplikacionin në linkun: http://krk-ks.com/vendepune/job-list?id=568

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

 Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroje mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Gjilan

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK me mision të ofroje shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k rishpall:

 K O N K U R S

Për rekrutim të Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Gjilan

 Përgjegjësitë:

 • Promovimi i ofertës kreditore,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat,
 • Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 29.03.2019 deri me dt. 04.04.2019. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë vetëm duke plotësuar aplikacionin në linkun:  http://krk-ks.com/vendepune/job-list?id=569

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

 Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroje mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

Shpallje për Billborda

Institucioni mikrofinanciar,  Kreditimi Rural i Kosovës LLC me seli në Prishtinë, me qëllim të marketingut të aktivitetit të saj,  shpallë këtë:

FTESË PER PARAQITJEN E  OFERTËS

Me anën e kësaj ftese, ftojmë kompanitë e interesuara që të paraqesin ofertën për vendosjen e dhjetë (10) billbordave me dimensione 4m x 3m, nga një billbord në këto qytete: Lipjan, Pejë, Ferizaj, Gjilan, Prizren, Gjakovë, Vushtrri, Podujevë, Rahovec dhe Fushë Kosovë.

Çmimet e ofertuara duhet të jenë mujore për njësi, me TVSH.

Oferta duhet të permbajë ofrimin e hapësirës, vendndodhjen, vendosjen dhe mirëmbajtjen e billbordave.

Zgjedhja e ofertës do të bëhet në bazë të vlerësimit të ofertës më të volitshme duke u bazuar në vendndodhjen, çmimin, afatin e implementimit etj.

Afati i paraqitjes së ofertave deri me 05.04.2019.

Ofertat mund te dërgohen përmes adresës: krk_imf@krk-ks.com apo direkt ne zyrën e KRK, Rruga Behije Dashi Nr.4 (afër stacionit te policisë nr.2), Prishtinë.

Një (1) Pergjegjes-e dege për degën në Fushë Kosovë

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK me mision të ofroje shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k rishpall:

 K O N K U R S

Për rekrutim të Një (1) Pergjegjes-e dege për degën në Fushë Kosovë

 Përgjegjësitë:

 • Pergjegjes per krijimin dhe menaxhimin e portfolios se deges dhe te gjitha punet lidhur me aktivitetin kreditor,
 • Pergjegjes per stafin dhe definimin  prioriteteve për punën e tyre ne perputheshmeri me procedurat e KRK-se,
 • Kontribon ne  perpilimin e planeve strategjike te KRK-se.
 • Merr  pjese ne mbledhjet e komitetit kreditor te degës si anëtar,
 • Pergjegjes per menaxhimin e aktivitetive te marketingut dhe promovimit te ofertës kreditore,
 • Analizon tregun ne te cilen operon dhe identifikon nevojat per produkte te reja kreditore,
 • Kontrollon kualitetin e te dhenave lidhur me kredit dhe respektimin e afateve per regjistrimin e kthimeve dhe shperndarjeve te kredive ne databaze,
 • Koordinon punën ne mes te degës dhe zyrës qendrore te KRK-se,
 • Kontrollon kompletimin dhe sistemimin e dokumentacionit lidhur me kredit dhe dokumentacionin financiar lidhur me shperndarjen dhe kthimin e kredive, dhe
 • Detyra te tjera qe i caktohen nga menaxhmenti.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi, bujqësi, etj,
 • Përvojë paraprake në punë të ngjashme (e preferueshme),
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Windows Office dhe punën me baza të të dhënave,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 26.03.2019 deri me dt. 01.04.2019. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë vetëm duke plotësuar aplikacionin në linkun: http://krk-ks.com/vendepune/job-list?id=566

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

 Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroje mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Obiliq

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK me mision të ofroje shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k rishpall:

 K O N K U R S

Për rekrutim të Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Obiliq

 Përgjegjësitë:

 • Promovimi i ofertës kreditore,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat,
 • Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 26.03.2019 deri me dt. 01.04.2019. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë vetëm duke plotësuar aplikacionin në linkun: http://krk-ks.com/vendepune/job-list?id=564

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

 Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroje mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.