Analistë Kreditor

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK me mision të ofroje shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall:

K O N K U R S

Për rekrutim të pozitave si në vijim:

1) Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Prishtinë
2) Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Lipjan

Përgjegjësitë:
• Promovimi i ofertës kreditore,
• Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
• Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat,
• Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
• Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:
• Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
• Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
• Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
• Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
• Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
• Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
• Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
• Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
• Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 16.08.2019 deri me dt. 22.08.2019. Kandidatet e interesuar mund te aplikojne vetem duke plotesuar aplikacionin per poziten perkatese ne linkun: http://http://krk-ks.com/vendepune/

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroje mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

Analist-e Kreditor-e për degën në Obiliq

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK me mision të ofroje shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k rishpall:

 K O N K U R S

Për rekrutim të Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Obiliq

 Përgjegjësitë :

 • Promovimi i ofertës kreditore,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat,
 • Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 09.08.2019 deri me dt. 15.08.2019. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë vetëm duke plotësuar aplikacionin në linkun:  http://krk-ks.com/vendepune/job-list?id=597

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

 Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofrojë mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

Pjesëmarrja në panairin “T’i ruajmë vlerat tona tradicionale”, Viti.

Pjesëmarrja në panairin “T’i ruajmë vlerat tona tradicionale”, Viti.

Analist-e Kreditor-e për degën në Obiliq

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK me mision të ofroje shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall:

 K O N K U R S

Për rekrutim të Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Obiliq

Përgjegjësitë :

 • Promovimi i ofertës kreditore,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat,
 • Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 26.07.2019 deri me dt. 01.08.2019. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë vetëm duke plotësuar aplikacionin në linkun:  http://krk-ks.com/vendepune/job-list?id=596

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

 Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroje mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

Analist-e Kreditor-e për degën në Kamenicë

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK me mision të ofroje shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall:

 K O N K U R S

Për rekrutim të Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Kamenicë

 Përgjegjësitë :

 • Promovimi i ofertës kreditore,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat,
 • Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 24.07.2019 deri me dt. 30.07.2019. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë vetëm duke plotësuar aplikacionin në linkun: http://krk-ks.com/vendepune/job-list?id=595

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

 

Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroje mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

Ri-Shpallje Antivirus

Institucion Mikro financiar  Kreditimi Rural i Kosovës LLC me seli në Prishtinë, me qellim të blerjes se licensave te reja të antivirusit për kompjuter, ri-shpall këtë:

FTESË PËR PARAQITJEN E  OFERTËS

Me anën e kesaj ftese, ne Ju ftojmë që të paraqisni ofertën për blerjen e licensave per antivirus, dhe mirembajtjen e tyre me afat për 1 (një) dhe 3 (tri) vite,

 • Antivirus endpoint protection suite enterprise – 263 licenca te reja

Ne rast se ofertuesit ofrojne antivirusin Symantec, ju njoftojme se 160 licensa jane vazhdim i afatit të licencave, ndersa 103 jane licensa te reja.

Në ofertë duhet të përfshihet edhe afati i licencës.

Çmimet e ofertuara duhet të jenë me TVSH.

Zgjedhja e ofertës më të volitshme do të bëhet në bazë të vlerësimit të ofertës më të volitshme duke u bazuar në çmimin dhe afatin e licencës.

Afati i paraqitjes se ofertave deri me 01.08.2019.

Ofertat mund të dërgohen përmes adresës : krk_imf@krk-ks.com apo direkt në zyrën e KRK, Rruga Behije Dashi Nr.4 (afër stacionit te policisë nr.2), Prishtine.

Anulim i shpalljes

Lënda: Njoftim per anulimin e ftesës për paraqitjen e  ofertës

 

Njoftojm ofertuesit se Kreditimi Rural i Kosovës, ka anuluar ftesën per për paraqitjen e  ofertës me qellim të zgjatjes së afatit të antivirusit për kompjuter dhe blerjes se licensave te reja, te publikuar ne te përditshmen Koha ditore me daten 13.07.2019.

Ftesa për paraqitje te ofertes per blerjen e licensave per antivirus është anuluar dhe do te rishpallet për shkak te numrit te vogël te ofertave te pranuara.

 

Një ftese e re për kuotim është shpallur sot ne Kohen ditore, gjegjësisht me datën 25.07.2019.

Analist-e Kreditor-e për degën në Gjilan

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK me mision të ofroje shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall:

 K O N K U R S

Për rekrutim të Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Gjilan

 Përgjegjësitë :

 • Promovimi i ofertës kreditore,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat,
 • Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 18.07.2019 deri me dt. 24.07.2019. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë vetëm duke plotësuar aplikacionin në linkun: http://krk-ks.com/vendepune/job-list?id=594

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

 Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroje mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

Analist-e Kreditor-e për degën në Fushë Kosovë

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK me mision të ofroje shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall:

 K O N K U R S

Për rekrutim të Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Fushë Kosovë

 Përgjegjësitë :

 • Promovimi i ofertës kreditore,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat,
 • Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 16.07.2019 deri me dt. 22.07.2019. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë vetëm duke plotësuar aplikacionin në linkun: http://krk-ks.com/vendepune/job-list?id=593

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

 Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroje mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

SHPALLJE ANTIVIRUS

 

Institucion Mikro financiar  Kreditimi Rural i Kosovës LLC me seli në Prishtinë, me qellim të zgjatjes së afatit të antivirusit për kompjuter dhe blerjes se licensave te reja, shpall këtë:

 

FTESË PËR PARAQITJEN E  OFERTËS

 

Me anën e kesaj ftese, ne Ju ftojmë që të paraqisni ofertën për vazhdimin e afatit për 1 (një) dhe 3 (tri) vite, të licencës për antivirus dhe blerjen e licencave të reja:

 

 1. Symantec endpoint protection suite enterprise – 160 licenca, vazhdim i afatit të licencave, dhe
 2. Symantec endpoint protection suite enterprise – 103 licenca të reja.

 

Në ofertë duhet të përfshihet edhe afati i licencës.

Çmimet e ofertuara duhet të jenë me TVSH.

Zgjedhja e ofertës më të volitshme do të bëhet në bazë të vlerësimit të ofertës më të volitshme duke u bazuar në çmimin dhe afatin e licencës.

Afati i paraqitjes se ofertave deri me 22.07.2019.

Ofertat mund të dërgohen përmes adresës : krk_imf@krk-ks.com apo direkt në zyrën e KRK, Rruga Behije Dashi Nr.4 (afër stacionit te policisë nr.2), Prishtine.