Çmimorja e produkteve

Efektive nga: 05.02.2021

Nr.Lloji i Produktit KreditorShuma MinimaleShuma

Maksimale

AfatëgjatësiaNorma Nominale e

Interesit

Shpenzimet AdministrativeNorma Efektive

e Interesit

1Kredi për ndërmarrje të vogla dhe të mesme10,00125,0006 deri 6012% deri 17%1%13.1% deri 18.9%
2Kredi e shpejtë për NVM10,00120,0006 deri 1212% deri 17%1%14.9% deri 20.8%
3Kredi investive bujqësore11,00015,0006 deri 6012% deri 17%1%13.1% deri 18.9%
4Kredi afatshkurtër2,0005,0003 deri 1220% deri 22%0%21.9% deri 24.4%
5,00110,0003 deri 1216% deri 21%0%17.2% deri 23.1%
5Kredi afatmesme2,0005,0003 deri 3620% deri 22%0%21.9% deri 24.4%
5,00110,0003 deri 6016% deri 21%0%17.2% deri 23.1%
6Kredi investive2,5005,0003 deri 4820% deri 22%0%21.9% deri 24.4%
5,00110,0003 deri 6016% deri 21%0%17.2% deri 23.1%
7Kredi bujqësore2,0005,0003 deri 3620% deri 22%0%21.9% deri 24.4%
5,00110,0003 deri 6016% deri 21%0%17.2% deri 23.1%
8Kredi për biznese të vogla2001,9993 deri 2424%0%26.8%
9Kredi e vogël bujqësore2001,9993 deri 2424%0%26.8%
10Kredi biznesi për ndërtimtari2,0005,0003 deri 4820% deri 22%0%21.9% deri 24.4%
5,00110,0003 deri 6016% deri 21%0%17.2% deri 23.1%
11Kredi e vogël për biznese në ndërtimtari2001,9993 deri 2424%0%26.8%
12Kredi për renovim2,00010,0003 deri 6022%2%25.5%
10,00125,0006 deri 6017% deri 19%1.5%19.2% deri 21.5%
13Kredi për konsum2,0005,0003 deri 4822%2%25.7%
14Kredi të vogla për konsum dhe renovim2001,9993 deri 2424%2%29.4%
 

15

 

Kredi për shtimin e efikasitetit në shfrytëzimin e Energjisë-GGF2005,0006 deri 4821%1%23.8%
5,00110,0006 deri 6020%1%22.4%
16Kredi për shtimin e efikasitetit në shfrytëzimin e Energjisë-GEFF2005,0006 deri 4822%2%25.7%
5,00110,0006 deri 6022%2%25.4%
Përllogaritja e normës efektive të interesit është kalkuluar duke u bazuar në planin e pagesës në afatgjatësinë maksimale dhe shumën maksimale të produktit kreditor, me këste të barabarta mujore. Norma efektive e interesit do të jetë e saktë, pas krijimit të planit të pagesave të kredisë.
Çmimet e produkteve kreditore aprovohen nga Brordi i Drejtorëve të KRK-së, bazuar në aprovimin e Politikës Kreditore.
 Norma e kamatëvonesës është 0.03287 % në ditë (norma vjetore 12 %) dhe përllogaritet për çdo ditë në vonesë mbi shumën e kryegjësë (principalit) në vonesë. Norma e kamatëvonesës mund të ndryshoj çdo gjashtë muaj nga ana e BQK-së dhe kamatëvonesa përllogaritet bazuar në normën referente në fuqi, e cila publikohet nga BQK.

Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve